ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 70€!
Ελληνικά | English
Green Dome
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το Γραφείο green dome αναλαμβάνει τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κάθε είδους κτιρίου και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για οποιοδήποτε λόγο : Ενοικίαση, Πώληση, Εξοικονόμηση κατ' οίκον κλπ. Η πολύχρονη εμπειρία των μελών του Γραφείου σε όλων των ειδών τα κτιριακά έργα προσφέρει σωστά αποτελέσματα, ταχύτητα στην παράδοση των Π.Ε.Α. και προσφορά οικονομικών τιμών.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες:
Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου (από 9/1/2011)
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου τμήματος ή ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011)
 • Για κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011) και για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία και επαγγελματική στέγη (από 1/1/2012)
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
Για να εξυπηρετηθεί σωστά και άμεσα ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να χορηγήσει στον επιθεωρητή τα ακόλουθα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το Π.Ε.Α.:
 • Λόγος έκδοσης πιστοποιητικού (πώληση, ενοικίαση, ανακαίνιση, άλλος λόγος)
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ, πόλη, δήμος, νομαρχία)
 • Τον αριθμό ιδιοκτησίας του κτιρίου ή του τμήματος κτηρίου βάσει του πίνακα κατανομής ποσοστών επί του οικοπέδου
 • Χρήση κτηρίου
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικό, δημόσιο, ιδιωτικού δημοσίου ενδιαφέροντος, δημόσιο ιδιωτικού ενδιαφέροντος)
 • Έτος κατασκευής
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (εάν πρόκειται για εταιρεία)
 • Στοιχεία υπευθύνου: Ιδιότητα (διαχειριστής, τεχνικός υπεύθυνος), ονοματεπώνυμο, τηλ, φαξ.
 • Εάν το κτήριο είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο: KEAK, ή Αρ.Πρωτ.Δήλωσης, ή κωδ.Ιδιοκτησίας
 • Πολεοδομική άδεια και σχέδια εγκεκριμένα ή μη από την πολεοδομία, της μελέτης αρχιτεκτονικών, θερμομόνωσης (αν υπάρχει) κλπ.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το Πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.) παραδίνεται εντός 2 το πολύ ημερών από την ημέρα που θα γίνει η επιθεώρηση του ακινήτου και το κόστος του ξεκινά από 70 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση.